Истражување кај посетителите на Концертот во Куманово

Резултати од спроведеното истражување кај посетителите на Концертот на победници на
Rock’n Pop the Borders – Куманово 07.09.2014год. 21.00 часот

1.Пол: 
маж   – 54%
жена  -46%

2
. Наведете ја вашата возраст:    
под 13 години – 2%
13 – 25 години – 44%
25-35 години – 35%   
35 – 45 години – 9%
45 – 55 години – 7%
55 – 65 години – 3%
над 65 години – 0%

3
. Вие сте:  
ученик, студент – 57%
вработен   -  21%
самовработен  -3%
невработен – 19%

4. Имате ли врска со учесниците во настанот:
пријатели – 42%
роднини  -  21%
колеги – 9%          
немаме врска – 28%

5
. Како дознавте за настанот:  
од сајтот на конкурсот – 8%
од пријатели, колеги, познаници  -21%
од интернет (социјални мрежи, информативни и специјализирани сајтови) –18%
од медиуми, радио, телевизија – 23%
весници – 9%
информативни постери за настанот – 21%

6. Од каде доаѓате:   
од Куманово -95%
од соседна општина на Куманово  - 3%
од друга општина во Македонија – 2%
надвор од Република Македонија – 0%

7
. Дали би купиле билет за ваков настан:    
да – 89%    
не – 11%

8. Ако одговорот на претходното прашање е да, каква сума Ви се чини разумна:
до 100 денари  –  23%      
до 200 денари  -  61%
над 300 денари –  3%

 

 

 

Напомена:
Во истражувањето беа опфатени 100 испитаници или околу 10% од присатната публика.
Истражувањето се вршеше по случаен избор на испитаниците.
Истражувањето беше анонимно и ќе се користи само за потребите на проектниот тим како акумулативен податок за одржливоста на проектната идеја во следниот период.
Огромна благодарност до сите оние кои зедоа учество во истото и ни овозможија креирање на вистинска слика за овој и сличните следни настани.
Благодарност до волонтерскиот тим и претставниците на Општина Куманово кои ни помогнаа при спроведувањето на ова истражување.