Публиката на Rock’n Pop the Borders

Проектниот тим на Rock’n Pop the Borders направи анкетно истражување на примерок од  10% од публиката на концертот “Награда за млади автори на музика” Rock’n Pop the Borders “. Беа анкетирани 50 лица од публиката на концертот. Користен е методот на пополнување на анкетен лист со 8 затворени прашањето (со можност на избор од неколку понудени одговори).

Главни резултати од спроведеното истражување се:
1. Жените доминираат во публиката на концертот:

Разпределение на публиката по пол

2. Младите на возраст од 13 до 25 години се најголеми обожаватели на рок, кој беше претставен на концертот:

Ratio by age

3 Воглавно публиката на настани од типот на “Награда за млади автори на музика” Rock’n Pop the Borders ” ја сочинуваат млади луѓе кои студираат и работат:

4. Значителен дел од публиката на настанот  ја сочинуваат пријателите на учесниците. Тоа е објасниво, земајќи ја во предвид возраста на учесниците и форматот во кој се јавуваат. И покрај овој факт, можеме да кажеме дека најголемиот дел на публиката нема никаква лична врска со учесниците во настанот:

Ratio by relation with performers

 5. Интернетот (особено – социјалните мрежи и пријателствата на нив) е каналот од кој публиката најмногу дознала за настанот. Информатичкате сајтови, вклучувајќи го и сајтот на проектот, како и постерите за настанот се другите основни канали за информации, преку кои публиката на “Награда за млади автори на музика” Rock’n Pop the Borders “се информирала:

By source of information

6. Публиката на “Награда за млади автори на музика “Rock’n Pop the Borders” е била в голямата си част местна – от Дупница или областта. Гостите от страната и съседна Македония са малцинство. На фона на дяловете по местоживеене, обаче, публиката от България е втората по големина, след местната публика, което показва значителен резерв за бъдеще:

By residence

 

7. Публиката е подготвена да купи билет за настан од овој тип. Само 14% од испитаниците одговориле категорично НЕ  на прашањето “Дали би купиле билет за ваков настан” (прашање бр.7 од анкетниот лист). Најголемиот дел од изјави за подготвеност на купување билет се дека би одвоиле  до 5 лв (во 13% од анкетите е наведена вредност од 3 лв.). Во релативно еднакви удели, останатите одговориле дека преферираат вредноста да биде до 10 лв. или над неа (околу 13% од анкетите е наведена вредноста од 15 лв.). Постои впечаток дека над 90% од пријателите на учесницит, кои беа дојдени на концерот, се подготвени да платат за да ги гледаат и слушаат своите фаворити во конкуренција со други бендови:

By ticket cost

Оваа анкетна студија е спроведена со помош на Елисавета Зарев, член на младинскиот тим на здружението “Партнери – Дупница”. Целта на истражувањето  е да се визуелизира профилот на публиката на настанот во насока на истражување можности за продолжување на оваа иницијатива. Организаторите на проектот – здружение “Партнери – Дупница” и „Регионалниот центар за одржлив развој“ – Кратово, упатуваат молба за фидбек на наведените во контактната информации на сајтот мејл адреси до секој кој ги користи и цитира податоците од анктетата.


Проектот Rock’n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е кофинансиран од Европската унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија.